ZAŠTITA OKOLIŠA

Zaštita okoliša je skup odgovarajućih aktivnosti i mjera kojima je cilj sprječavanje opasnosti za okoliš, sprječavanje nastanka šteta i/ili onečišćivanja okoliša, smanjivanje i/ili otklanjanje šteta nanesenih okolišu te povrat okoliša u stanje prije nastanka štete.

Akreditirani smo i ovlašteni ispitni laboratorij prema normi HRN EN ISO 17025:2007 za ispitivanje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora:

  • – Izradu Kataloga otpada, Plana gospodarenja otpadom te ustroj Očevidnika o nastanku i tijeku otpada (ONTO, ONTOU, ONTOBA…)
  • – Izradu obrazaca (PI-1, PI-2, PL-PPO, PI-Z…) i prijavu u Registar onečišćenja okoliša (ROO)
  • – Izradu Godišnje bilance otapala, izračun fugitivne emisije i izradu obrasca EHOS, upis u Registar postrojenja na obrascu REGVOC
  • – Dajemo savjetodavne usluge za proizvodnju i promet opasnih kemikalija te ustroj i izradu Očevidnika o kemikalijama.
MJERENJA EMISIJA ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI U ZRAK IZ NEPOKRETNIH ( STACIONARNIH ) IZVORA:
  • – Mjerenje brzine i obujamskog protoka plinova u odvodnom kanalu
  • – Određivanje ugljikova monoksida, ugljikova dioksida i kisika
  • – Određivanje masene koncentracije dušikovih oksida
  • – Određivanja dimnog broja

Za ponudu molimo da nas KONTAKTIRATE ili ispunite UPIT ZA PONUDU