UPIT ZA PONUDU

1. Procjena rizika

 
Prema  zakonu o zaštiti na radu i pravilniku o izradi Procjene rizika Poslodavac je dužan imati izrađenu Procjenu rizika za sve poslove koje za njega obavljaju radnici i osobe na radu i Procjena mora odgovarati postojećim opasnostima štetnostima i naporima.

2. Ispitivanje radnog okoliša

Poslodavac je dužan najmanje jednom u dvije godine obavljati ispitivanja čimbenika radnog okoliša (osvijetljenost, buka, mikroklima, kemijske štetnosti). Svrha ispitivanja je utvrditi koliko su nalazi ispitivanja u granicama utvrđenim propisima i normama koje se odnose na pojedina područja.

3. Plan evakuacije i spašavanja

Poslodavac je dužan utvrditi plan evakuacije i spašavanja za slučaj izvanrednog događaja i s njim upoznati sve radnike. Na osnovi tog plana moraju se provesti praktične vježbe evakuacije najmanje jedanput u dvije godine.

4. Ispitivanje elektroinstalacija

Poslodavac dužan periodički ispitivati električne instalacije najmanje jednom u 4 godine. Ta obveza proizlazi iz Tehničkog propisa za niskonaponske električne instalacije (NN 5/10) i čl. 42. Zakona o zaštiti na radu.

5. Osposobljavanje za rad na siguran način

Prema posljednjim izmjenama Zakona o zaštiti na radu svi poslodavci, bez obzira na djelatnost i broj zaposlenih radnika, dužni su provesti osposobljavanje radnika za rad na siguran način u roku od 30 dana po zapošljavanju. Osposobljavanja mogu provoditi samo ovlaštene pravne osobe koje ispunjavaju propisane uvjete.

6. Ispitivanje strojeva i uređaja

Prema Zakonu o zaštiti na radu poslodavac je dužan redovito obavljati preglede strojeva i uređaja radi utvrđivanja da li su na njima primjenjeni propisi zaštite na radu i da li zbog nastalih promjena tijekom uporabe ugrožavaju sigurnost i zdravlje radnika. Ispitivanja strojeva s povećanim opasnostim smiju obavljati samo ovlaštene pravne osobe koje zadovoljavaju propisane kadrovske i tehničke uvjete.

7. Osposobljavanje za pružanje prve pomoći

Poslodavac je dužan organizirati i osigurati pružanje prve pomoći na radu. U svim radnim prostorijama u kojima istovremeno radi do 20 radnika najmanje jedan od njih mora biti osposobljen za pružanje prve pomoći na radu.

8. Knjiga nadzora, evidencije i znakovi sigurnosti

Prema Zakonu o zaštiti na radu poslodavac je dužan redovito obavljati preglede strojeva i uređaja radi utvrđivanja da li su na njima primjenjeni propisi zaštite na radu i da li zbog nastalih promjena tijekom uporabe ugrožavaju sigurnost i zdravlje radnika. Ispitivanja strojeva s povećanim opasnostim smiju obavljati samo ovlaštene pravne osobe koje zadovoljavaju propisane kadrovske i tehničke uvjete.

  •  
  •