U Hrvatskoj je od 1997. na radnom mjestu poginulo više od 800 radnika,
ozljeđeno je  350.000

ZAŠTITA NA RADU

Zaštita na radu je sustav pravila, načela, mjera, postupaka i aktivnosti, čijom se organiziranom primjenom ostvaruje i unapređuje sigurnost i zaštita zdravlja na radu, s ciljem sprječavanja rizika na radu, ozljeda na radu, profesionalnih bolesti, bolesti u vezi s radom te ostalih materijalnih i nematerijalnih šteta na radu i u vezi s radom. Također je bitna i zadaća zaštite na radu da se očuva preostala radna sposobnost i da se osobe oštećenog zdravlja na radu ponovno osposobe za obavljanje svoga posla. U najširem smislu kaže se da je zaštita na radu sastavni dio svakog rada, što znači da je stara kao i sam rad.

Prilagođavanjem radnog okoliša i sredstava rada čovjeku (dovođenjem mogućih štetnosti u granice dozvoljenog, uređenjem radnog prostora i prometnica, izvedbom i usavršavanjem strojeva, instalacija, uređaja, alata i pribora prema pravilima zaštite na radu) i prilagođavanjem čovjeka radnom okolišu i sredstvima rada ( formiranjem pravilnog sustava, uvođenjem tehnološke i radne discipline, obrazovanjem i osposobljavanjem radnika da upoznaju pravila struke i pravila zaštite na radu, odabiranjem radnika za odgovarajuće poslove i dr.) mogu se postići željeni rezultati.

USLUGE KOJE NUDIMO IZ PODRUČJA ZAŠTITE NA RADU:

 

IZRADA AKATA:
 • - izrada Procjene rizika
 • - izrada Pravilnika zaštite na radu
ELEKTRIČNE INSTALACIJE:
 • - ispitivanje električne instalacije
 • - ispitivanje električne instalacije ( otpor izolacije )
 • - ispitivanje statičkog elekticiteta
 • - ispitivanje sigurnosne rasvjete ( panik rasvjete )
 • - ispitivanje tipkala za isključenje u slučaju hitnosti
 • - izjednačavanje potencijala i neprekinutosti zaštitnog vodiča
OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA:
 • - za rad na siguran način
 • - za povjerenike radnika
 • - za ovlaštenike poslodavca
STROJEVI I UREĐAJI S POVEĆANIM OPASNOSTIMA:
 • - atestiranje novoizrađenih strojeva i uređaja za rad
 • - atestiranje uvezenih strojeva i uređaja s povećanim opasnostima
 • - ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (prvo i periodično):
    bušilice, kompresori, kotlovnice, građevinski strojevi (dizalice, viličari, traktori…)
RADNI OKOLIŠ:
 • - mikroklima (temperatura, vlažnost i brzina strujanja zraka)
 • - osvjetljenost (intenzitet rasvijetljenosti, ravnomjernost osvjetljenja)
 • - buka (razina buke – ukupna buka, oktavna analiza buke, ekvivalentna razina buke…)
 • - prašina (koncentracija ukupne i respirabilne prašine, izračun dnevne izloženosti)
 • - kemijske štetnosti (pare, dimovi, plinovi, aerosoli)
SUSTAVI VENTILACIJE:
 • - ispitivanje sustava mehaničke ventilacije
 • - ispitivanje izvedbe ventilacijskih i klimatizacijskih sustava
 • - ispitivanje učinkovitosti ventilacijskih i klimatizacijskih postrojenja
SUSTAVI ZAŠTITE OD DJELOVANJA MUNJE ( GROMOBRANI ):
 • - redoviti ili izvanredni pregledi
 • - mjerenja i ispitivanja u vremenskim razmacima
 • - izrada revizione knjige gromobrana
SKLONIŠTA:
 • - Ispitivanje sistema za provjetravanje skloništa i dvonamjenskih objekata

Za ponudu molimo da nas KONTAKTIRATE ili ispunite UPIT ZA PONUDU