PROPISI IZ PODRUČJA ZAŠTITE NA RADU

Zakon o zaštiti na radu N.N. 71/14, 118/14, 154/14
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_06_71_1334.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_10_118_2233.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_12_154_2906.html

Pravilnik o izradi procjene rizika N.N. 112/14
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_09_112_2154.html

Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada N.N. 29/13
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_03_29_509.html

Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu N.N. 112/14
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_09_112_2155.html

Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu  N.N. 112/14
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_09_112_2152.html

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom  N.N. 88/12
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_08_88_2019.html

Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita N.N. 112/14
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_09_112_2153.html

Pravilnik o uvjetima i stručnim znanjima za imenovanje koordinatora za zaštitu na radu te  polaganju stručnog ispita N.N. 101/09, 40/10
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_08_101_2598.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_04_40_1025.html

Pravilnik o sigurnosti strojeva N.N. 28/11
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_03_28_576.html

Pravilnik o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim   graničnim vrijednostima N.N. 13/09
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_01_13_300.html

Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima N.N. 51/08
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_05_51_1713.html

Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti vibracijama na   radu N.N. 155/08
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_12_155_4248.html

Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti kemijskim tvarima na radu N.N. 155/08
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_12_155_4249.html

Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti biološkim agensima pri radu N.N. 155/08
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_12_155_4247.html

Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu N.N. 46/08
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_04_46_1577.html

 

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme N.N. 21/08
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_02_21_637.html

Pravilnik o postupku utvrđivanja i priznavanja ozljede na radu i profesionalne bolesti N.N. 125/07, 4/08, 66/10
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_12_125_3588.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_01_4_83.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_05_66_2057.html

Pravilnik o stavljanju na tržište osobne zaštitne opreme N.N. 106/07, 121/07, 89/10
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_10_106_3091.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_11_121_3532.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_89_2531.html

Pravilnik o najmanjim zahtjevima za unapređenje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika zaposlenih u rudarstvu kod površinskih i podzemnih rudarskih radova N.N. 40/07
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_04_40_1352.html

Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim i/ili mutagenim tvarima N.N. 40/07
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_04_40_1353.html

Pravilnik o najmanjim zahtjevima za unapređenje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika zaposlenih u naftnom rudarstvu N.N. 40/07
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_04_40_1352.html

Pravilnik o sigurnosnim znakovima N.N. 29/05
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2005_03_29_502.html

Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava N.N. 39/06
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_04_39_958.html

Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta N.N. 42/05
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2005_04_42_818.html

Pravilnik o sigurnosti i zaštiti   zdravlja pri radu s računalom N.N. 69/05
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2005_06_69_1354.html

Pravilnik o listi strojeva i uređaja s povećanim opasnostima N.N. 47/02
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2002_04_47_956.html

Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima N.N. 114/02,   131/02, 126/03
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2002_10_114_1844.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2002_11_131_2130.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_08_126_1856.html


PROPISI IZ PODRUČJA ZAŠTITE OD POŽARA

Zakon o zaštiti od požara NN 92/10
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_92_2588.html 

Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima NN 108/95, 56/10
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1995_12_108_1778.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_05_56_1345.html

Pravilnik o stručnim ispitima u području zaštite od požara NN 141/11
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_12_141_2826.html 

Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara NN 29/13 
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_03_29_505.html

Pravilnik o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom NN 61/94
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1994_08_61_1103.html 

Pravilnik o planu zaštite od požara NN 51/12
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_05_51_1255.html 

Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata NN 100/99
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1999_10_100_1665.html

Pravilnik o sustavima za dojavu požara NN 56/99
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1999_06_56_1055.html 

Pravilnik o zapaljivim tekućinama NN 54/99
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1999_05_54_1028.html 

Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima NN 93/08
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_08_93_2948.html

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe NN 55/94, 142/03
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1994_07_55_1009.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_09_142_2084.html

Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara NN 56/12, 61/12
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_05_56_1389.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_06_61_1494.html

Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja NN 146/05
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2005_12_146_2744.html

 

Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara NN 51/12
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_05_51_1254.html

Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara NN 44/12
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_04_44_1098.html

Pravilnik o revidentima iz zaštite od požara NN 141/11
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_12_141_2824.html

Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja NN 141/11
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_12_141_2822.html

Pravilnik o ovlaštenjima za izradu elaborata zaštite od požara NN 141/11
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_12_141_2825.html

Pravilnik o tehničkim i drugim uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe ovlaštene za ocjenu ispravnosti i podobnosti proizvoda za zaštitu od požara NN 119/11
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_10_119_2348.html 

Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara NN 116/11
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_10_116_2257.html 

Pravilnik o vatrogasnim aparatima NN 101/11, 74/13
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_09_101_2070.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_74_1484.html 

Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara NN 8/06
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_01_8_180.html 

Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja NN 146/05
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2005_12_146_2744.html 

Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije NN 35/94, NN 110/05, 28/10
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1994_05_35_626.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2005_09_110_2030.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_03_28_668.html


 

Uredba o uvjetima za izdavanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša (NN 07/97)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1997_01_7_105.html 

Pravilnik o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 129/12, 97/13)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_11_129_2760.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_07_97_2204.html

Uredba o graničnim vrijednostima emisije onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 117/12, 90/14)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_10_117_2520.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_90_1813.html

Pravilnik o izdavanju dozvole ili suglasnosti za obavljanje djelatnosti praćenja kakvoće zraka i praćenja emisija u zrak iz stacionarnih izvora (NN 79/06)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_07_79_1933.html

Pravilnik o uvjetima za izdavanje suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša (NN 57/10)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_05_57_1364.html


PROPISI IZ NORMIIZACIJE I MJERITELJSTVA

Zakon o normizaciji (NN 80/13)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_80_1656.html

Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_06_74_1391.html

Zakon o akreditaciji (NN 158/03, 75/09, 56/13)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_10_158_2259.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_06_75_1790.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_05_56_1146.html

Naredba o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene i o umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila (NN 47/05, 38/11 )
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2005_04_47_921.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_04_38_919.html

Izmjena i dopuna popisa akreditiranih ispitnih laboratorija (NN 06/05)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2005_01_6_91.html

 

Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_80_1657.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_14_290.html

Pravilnik o općim uvjetima koje moraju zadovoljiti ovlašteni laboratoriji i ovlaštene pravne osobe za provedbu potvrđivanja i načinu provedbe postupka ovlašćivanja (NN 83/98, 126/00 i 01/02)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1998_06_83_1147.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2000_12_126_2348.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2002_01_1_24.html

Popis Akreditiranih ispitnih laboratorija, mjeriteljskih laboratorija, pravnih osoba koje potvrđuju proizvode, pravnih osoba koje provode ocjenjivanje i potvrđivanje/upis sustava kakvoće i pravnih osoba koje potvrđuju osoblje (NN 106/04, 6/05)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2004_07_106_2074.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2005_01_6_91.html